ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM”

16 kw. 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu zaprasza osoby, które chcą skorzystać ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Do projektu rekrutowane będą:
– osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Zgierz,
– osoby z niepełnosprawnością.
Kryteria premiujące:
 – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

– osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,

– osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

 – osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
– osoby korzystające z programu PO PŻ.

Pierwszeństwo mają osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegać będzie na pomocy osobom  
z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego i zawodowego.

Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu – MOPS, ul. Długa 77, pokój 7A, pod numerem telefonu 42 716 02 33 lub mailowo pod adresem milena.nowak@mopszgierz.pl. W celu rekrutacji do projektu można również kontaktować się z pracownikiem socjalnym z danego rejonu. Rejony pracowników socjalnych oraz numery telefonów dostępne są na stronie internetowej www.mopszgierz.pl).