Projekt „Nowy schemat – wyższy standard”

NAZWA i OPIS PROJEKTU

Projekt „NOWY SCHEMAT – WYŻSZY STANDARD” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój  na lata 2014-2020, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna,   pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w Warszawie, a Gminą Miastem Zgierz  reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu. 

DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie  na realizację projektu wynosi 843 895,00 zł,  w tym  ze  środków europejskich  711 234,70 zł i 132 660,30 zł  z dotacji celowej.  Realizacja projektu nie zakłada wniesienia przez Gminę /OPS wkładu własnego. 

CZAS REALIZACJI

                  KOLEJNA   ZMIANA OKRESU REALIZACJI PROJEKTU
                         pn.  „  NOWY SCHEMAT – WYŻSZY STANDARD”

Ze względu na trwającą wciąż pandemię i związane z tym obostrzenia, niektóre działania są trudne do zrealizowania w tych warunkach epidemicznych, a zwłaszcza szkolenie z samoobrony, które wymaga bezpośredniego kontaktu . W związku z tym  na wniosek firmy realizującej szkolenia tutejszy Ośrodek  wystąpił ponownie do Ministerstwa z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu o kolejne  2 miesiące. 

Aktualnie  czas realizacji  projektu po zmianie obejmuje okres od  01.01.2020r  do  30.06.2021r.

                    ZMIANA OKRESU REALIZACJI PROJEKTU
               pn.  „  NOWY SCHEMAT – WYŻSZY STANDARD”


Ze względu na aktualną  sytuację epidemiczną niektóre działania w ramach projektu są niemożliwe do zrealizowania, głównie szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu samoobrony, gdzie wymagany jest bezpośredni kontakt trenera z  uczestnikiem szkolenia. Wprowadzone obostrzenia dotyczące  gromadzenia się  do 5 osób  również uniemożliwiają czasowo realizację szkoleń  planowanych dla grup 10 osobowych.

W związku z tymi ograniczeniami tutejszy Ośrodek  wystąpił do Ministerstwa z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu o 3 miesiące.  Aktualnie  czas realizacji  projektu po zmianie obejmuje okres od  01.01.2020r  do  30.04.2021r.

BENEFICJENCI PROJEKTU

Wsparciem w ramach projektu objęty będzie MOPS w Zgierzu oraz jego pracownicy. Realizacja takich zadań jak: opracowanie procedury wdrożenia zmiany funkcjonowania MOPS w Zgierzu, wdrożenie w MOPS nowego modelu funkcjonowania jednostki, realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych przyczyni się do osiągnięcia celu głównego jakim jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych w kresie od 1.01.2020 r. do 31.01.2021 r.

CELE PROJEKTU

Projekt ma na celu wdrożenie  usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej  im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów MOPS w Zgierzu.

CELE I DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

W strukturze MOPS w Zgierzu w Dziale Pracy Socjalnej planowane jest  utworzenie 4  specjalistycznych zespołów:
1) Zespół ds. pierwszego kontaktu 
2) Zespół ds. pracy socjalnej
3) Zespół ds. usług 
4) Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

Celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej  w zakresie umożliwienia im przezwyciężania trudnej sytuacji w której się znaleźli poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych.

Zmieniając model ośrodka pomocy społecznej przede wszystkim należy mieć na uwadze, że misją ośrodka pomocy społecznej jest pełnienie roli organizatora  i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych, wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne  zasoby, możliwości i  uprawnienia, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości, przy wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego.

Tak sformułowane założenie pozwala określić najważniejsze funkcje ośrodka pomocy społecznej oraz stanowi punkt wyjściowy i podstawę do zmiany struktury organizacyjnej rozumianej dla potrzeb projektu, jako zmiana sposobu i organizacji  pracy zatrudnionych pracowników socjalnych przy jednoczesnym położeniu nacisku na zadania stanowiące istotę pomocy społecznej czyli wykonywanie pracy socjalnej oraz innych usług lub ich zlecanie, bez jednoczesnego pomniejszania roli zasiłków – jako podstawowego wsparcia dochodowego dla osób najuboższych. 

Zmiana  struktury organizacyjnej  Ośrodka w taki sposób, że w Dziale Pracy Socjalnej zostaną wyodrębnione 4  Zespoły do spraw wykonywania przypisanych zadań,  przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się po pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, jak też zmiana wizerunku Ośrodka w społeczności lokalnej. Zgodnie z założeniami projektu poza pracą socjalną i wsparciem finansowym,  rodziny zostaną objęte usługami profilaktycznymi takimi jak: usługi asystenta rodziny,  usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, praca z rodziną, w tym m.in. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne.

W ramach projektu przewidywane jest przeprowadzenie warsztatów przygotowujących pracowników MOPS, w tym kadry zarządzającej do wprowadzanych zmian oraz częściowe wyposażenie stanowisk pracy pracowników socjalnych realizujących zadania w ramach nowej struktury organizacyjnej, jak i samego MOPS w celu podniesienia ich jakości i efektywności pracy, w tym umożliwienie realizacji działań przypisanych dla określonych stanowisk pracy,   z wykorzystaniem nowych metod pracy z klientem/rodziną.

I.   Zadania Zespołu ds. pierwszego kontaktu  

Zadaniem pracowników zatrudnionych  w Zespole ds. pierwszego kontaktu jest profesjonalne potraktowanie zgłaszającej się po pomoc osoby lub  osoby zgłaszającej przypadek wymagający pomocy.  Zapoznając się ze zgłaszanym problemem i po  przeprowadzeniu wstępnej rozmowy/wywiadu środowiskowego, dokonaniu diagnozy problemu, pracownik socjalny kieruje osobę zgłaszającą się do odpowiedniego Zespołu, aby uzyskać pomoc adekwatną do zgłaszanej potrzeby.
Np. osoba wymagająca pomocy finansowej z powodu  bezrobocia  zostanie skierowana do Zespołu ds. świadczeń,  a jeżeli przy tym wymaga pracy socjalnej to w następnej kolejności zajmie się jej problemem pracownik socjalny z odpowiedniego Zespołu, który pomoże rozwiązać przede wszystkim wiodący problem. W rodzinach w których występują wielowarstwowe, złożone problemy należy pamiętać  w pierwszej kolejności  o zabezpieczeniu podstawowych potrzeb bytowych osoby potrzebującej.
Zespół ds. pierwszego kontaktu wykonuje zadania w szczególności w zakresie:

1. przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do OPS i kierowanie ich do właściwego Zespołu po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy/diagnozy;
2. udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej oraz prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka;
3. przeprowadzenie rodzinnego  wywiadu środowiskowego;
4. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, umawianie na spotkania;
5. przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu o dokumenty  i oświadczenia oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń;
6. przygotowywanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do przyznania różnych świadczeń;
 

II. Zadania Zespołu ds. pracy socjalnej

Do zadań  Zespołu  należy w szczególności prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną, która zgłasza się po pomoc do ośrodka pomocy społecznej. Praca socjalna prowadzona jest przy wykorzystaniu metod  pracy socjalnej (indywidualnej, grupowej i środowiskowej), wybranej przez pracownika socjalnego w wyniku pogłębionej diagnozy. Praca socjalna prowadzona jest przy wykorzystaniu narzędzi pracy socjalnej w tym kontraktu socjalnego, projektu socjalnego, indywidualnych programów (wychodzenia z bezdomności, zatrudnienia socjalnego) oraz innych narzędzi i instrumentów. W pracy socjalnej w celu włączenia społecznego osoby lub rodziny pracownik socjalny wykorzystuje określone w przepisach prawnych środki krajowe i zagraniczne,  w tym projekty adresowane do tych osób, realizowane w ramach programów resortowych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Regionalnych Programach Operacyjnych. Pracownicy socjalni w ramach Zespołu/Stanowiska ds. pracy socjalnej wykorzystują różnorodne formy, metody i techniki pracy socjalnej dostosowane do specyfiki odbiorców.  W Zespole ds. pracy socjalnej zatrudnieni są pracownicy socjalni oraz  pracownicy  posiadający I stopień specjalizacji i  II stopień specjalizacji. W skład Zespołu ds. pracy socjalnej wchodzi przynajmniej jeden pracownik socjalny posiadający specjalizację I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. 

Do zadań Zespołu ds. pracy socjalnej należy min:
1. prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną;
2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
3. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje  państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie  w uzyskiwaniu pomocy;

4. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
5. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej);

6. organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;
7. realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,  współpraca i monitorowanie usługi asystenta rodziny;
8. realizację zadań w ramach procedury „Niebieskie  Karty”;

9. pomoc w uzyskaniu usług poradnictwa prawnego i psychologicznego;
10. realizację zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
11. realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:
– przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie  na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej,  Klub Integracji Społecznej
– zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami  kierowanymi do CIS i KIS. 

III. Zadania Zespołu ds. usług 
 Zadaniem Zespołu będzie organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją usług. Usługi mogą być realizowane przez ośrodek pomocy społecznej lub zlecane na zewnątrz  na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej lub w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Jeżeli pracownik socjalny zatrudniony w Zespole  pierwszego kontaktu stwierdzi podczas rozpoznawania/diagnozy sytuacji, że osoba zgłaszająca się do ośrodka pomocy społecznej potrzebuje wsparcia w formie usług przekazuje dalsze prowadzenie sprawy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Zespole ds. usług, który następnie przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i planuje odpowiednie wsparcie. Po zaplanowaniu pomocy, jeżeli wymaga to wydania decyzji administracyjnej przekazuje sprawę do Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją,  w celu wydania decyzji.
Przyjmuje  się, że  usługi realizowane przez ośrodek pomocy społecznej powinny tworzyć następujący katalog: 
 a) usługi profilaktyczne, adresowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym skupiające się na pracy socjalnej, edukacji, poradnictwie, pomocy dla samopomocy, terapii oraz innych podobnych usługach. 

b) usługi aktywizujące, adresowane do osób w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia, osób niepełnosprawnych, których dysfunkcje w sferze społecznej można kompensować usługami specjalistycznymi, w ramach usług asystenckich adresowanych do osób niepełnosprawnych, w szczególności osób samotnych.

c) usługi interwencyjne, służące zabezpieczeniu niezbędnych podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, chorych w ramach usług opiekuńczych świadczonych  w miejscu zamieszkania, ośrodkach wsparcia, w rodzinnych domach pomocy, w mieszkaniach chronionych i domach pomocy społecznej, a także osób i rodzin znajdujących się  w sytuacjach kryzysowych (przemoc, handel ludźmi, klęski żywiołowe i zdarzenia losowe).
W związku z tym, że misją ośrodka pomocy społecznej jest pełnienie roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych, wymagających pomocy  w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne uprawnienia  i możliwości   przypisano konkretne usługi  jakie powinny być przedmiotem organizacji, koordynacji oraz nadzoru ze strony Zespołu  ds. usług ośrodka pomocy społecznej takich jak pakiety usług pomocy i integracji społecznej dla osób  pozostających bez pracy, osób starszych, osób  z niepełnosprawnością, doświadczających przemocy, rodzin z dziećmi. 

-Osoby z niepełnosprawnością  – usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością,  usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w tym w środowiskowych domach samopomocy dla osób  z zaburzeniami psychicznymi,  usługi świadczone w mieszkaniach chronionych,  usługi świadczone w domach pomocy społecznej     

-Osoby starsze  usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania , usługi świadczone w ośrodkach wsparcia,  usługi świadczone w mieszkaniach chronionych,  usługi świadczone w domach pomocy społecznej 

-Osoby pozostające bez pracy  – usługi realizowane w klubach integracji społecznej, tym trening pracy ,  usługi realizowane w centrach integracji społecznej 

– usługi asystenta rodziny  -rodziny z dziećmi,  usługi w placówce wsparcia dziennego,  praca z rodziną, w tym m. in.: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i inne ;

-Osoby bezdomne  – posiłek,  usługi w ogrzewalni, noclegowni, schronisku,  mieszkanie chronione,  usługi realizowane w klubach integracji społecznej,  w  tym trening pracy, usługi realizowane w centrach integracji społecznej 

– usługi w ośrodkach wsparcia – rodziny doświadczające przemocy w rodzinie, w tym w specjalistycznych ośrodkach interwencji kryzysowej
– prowadzenie poradnictwa i interwencji  oraz  inne kategorie osób i rodzin dysfunkcyjnych, dla których należy dostosować odpowiednie usługi.

IV. Zadania Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Zespół do spraw świadczeń przyznawanych decyzją odpowiada za pomoc osobom  i rodzinom zgłaszającym się do ośrodka pomocy społecznej i potrzebującym pomocy w formie świadczenia przyznawanego decyzją administracyjną. W Zespole zatrudnieni są pracownicy socjalni uprawnieni do przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych.  Po wstępnym kontakcie z pracownikiem Zespołu ds. pierwszego kontaktu, jeżeli z rozmowy wstępnej wynika, że jako pierwsza powinna być udzielona  pomoc w postaci zasiłku lub innego świadczenia przyznawanego decyzją, pracownik socjalny zatrudniony w Zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i zawiera wszystkie informacje niezbędne do wypłaty świadczeń) i określa formę świadczenia oraz jego wysokość (w przypadku świadczenia pieniężnego), zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Ramowy zakres zadań Zespołu ds. świadczeń to:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:
– świadczeń pieniężnych:  zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek na posiłek;
– świadczeń niepieniężnych:  posiłek,  usługi opiekuńcze,  specjalistyczne usługi opiekuńcze, sprawienie pogrzebu,  składki na ubezpieczenie zdrowotne,  składki na ubezpieczenie społeczne;
2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
3. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie  w uzyskiwaniu pomocy;
4. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
5. prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań gminy albo innych jednostek organizacyjnych gminy, w szczególności ustalanie uprawnień do:
 a. świadczeń zdrowotnych,
b. świadczeń opiekuńczych,
c. dodatków mieszkaniowych,

d. obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach gminy,

e. świadczeń alimentacyjnych;
6. potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej;
7. przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej  lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
8. wskazywanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego  lub ubezwłasnowolnionego całkowicie;

9. kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
10. zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia,

W ramach projektu zostanie  zrealizowanych 10  specjalistycznych szkoleń  dla pracowników socjalnych, nastąpi doposażenie Ośrodka w  niezbędny sprzęt, niezbędne wyposażenie.

Zostanie przeprowadzona superwizja  pracy pracowników socjalnych. 
Po zakończonej realizacji projektu  zostanie zachowana  trwałość projektu przez okres równy okresowi realizacji projektu. W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30.04.2021r  trwałość projektu również wydłuża się  z  13 m-cy do 17 miesięcy.