Zasady przyznawania dodatków

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu

Dodatek mieszkaniowy:

1. przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego

2. może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych wyżej

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w: 1) domu pomocy społecznej, 2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 3) schronisku dla nieletnich, 4) zakładzie poprawczym, 5) zakładzie karnym, 6) szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Przyznanie dodatku uzależnione jest od:

I. Przeciętnego dochodu z ostatnich 3 miesięcy.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Są to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób :

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.1) ), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w ww. instytucjach, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 2066,99zł

2) wieloosobowym – 30% – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 1550,24zł.

II. Powierzchni użytkowe j zajmowanego lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) nie może przekraczać:

 • 35 m2 – dla 1 osoby
 • 40 m2 – dla 2 osób
 • 45 m2 – dla 3 osób
 • 55 m2 – dla 4 osób
 • 65 m2 – dla 5 osób
 • 70 m2 – dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30%

 • 45,50 m2 – dla 1 osoby,
 • 52,00 m2 – dla 2 osób,
 • 58,50 m2 – dla 3 osób,
 • 71,50 m2 – dla 4 osób,
 • 84,50 m2 – dla 5 osób,
 • 91,00 m2 – dla 6 osób, albo

2) 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

 • 52,50 m2 – dla 1 osoby,
 • 60,00 m2 – dla 2 osób,
 • 67,50 m2 – dla 3 osób,
 • 82,50 m2 – dla 4 osób,
 • 97,50 m2 – dla 5 osób,
 • 105,00 m2 – dla 6 osób.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego do pobrania w:

 • TBS (biuro obsługi klienta)
 • Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa (czynsze)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (administracja)
 • dla pozostałych zarządców – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – punkt informacyjny ul. Długa 56

2. Deklaracja o dochodach do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – punkt informacyjny ul. Długa 56

Wysokość dodatku mieszkaniowego

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego jest to różnica między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym
 • 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym
 • 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

3. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. W tym samym czasie wypłaca się ryczałt za brak centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i instalacji gazu przewodowego.