Informacje ogólne o świadczeniach rodzinnych

95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24 (budynek Łaźni Miejskiej, wejście od strony parkingu)

  • nr tel. 693-002-653
  • nr tel. 693-002-483
  • nr tel. 42 716-71-94

Godziny pracy Ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 17:00
piątek: 8:00 – 15:00

Świadczenia rodzinne:

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:30
wtorek: 8:00 – 16:30
piątek: 8:00 – 14:30

DO POBRANIA: Wnioski o przyznanie świadczenia – strona MRPiPS

Dane kontaktowe / godziny przyjęć interesantów

Zespół ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 

42 716-71-94,
693-002-653,
693-002-483,

Wysokość zasiłku rodzinnego

Kwoty miesięczne

dziecko
wiek < 5 lat
95 zł

dziecko
wiek 5 – 18 lat
124 zł

dziecko
wiek > 18 lat
135 zł

Kryterium dochodowe

Dochód miesięczny na osobę w rodzinie
674 zł lub 764 zł *


ŚWIADCZENIA RODZINNE – BECIKOWE

Dane kontaktowe / godziny przyjęć interesantów

Zespoł ds. świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

nr tel.
42 716-71-94

Wysokość becikowego

Kwota jednorazowa
1000 zł

Kryterium dochodowe

Dochód miesięczny na osobę w rodzinie

max. 1922 zł netto


Od dnia 14.03.2020 r., ze względu na przeciwdziałanie COVID-19, stosuje się rozszerzony katalog okoliczności, uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa o świadczeń rodzinnych.

Utratą dochodu jest obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej – w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – zaistniałe z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Utracie dochodu, wynikającej z obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym do poziomu 0 zł), z powodu przeciwdziałania  COVID-19, podlega zarówno dochód z tzw. roku bazowego jak i dochód uzyskany po tym roku.

– Zgłaszany fakt utraty dochodu należy stosownie udokumentować (w tym również dopuszczalne jest oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

– Pozostałe przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu, wynikające z powyższych ustaw pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione regulacje są uwzględniane przy ustalaniu prawa do:

– świadczeń rodzinnych, na okresy zasiłkowe: od dnia 01.11.2019 r. do dnia 30.10.2021 r.,