Projekty unijne

Strony internetowe projektów unijnych realizowanych przez Ośrodek:


Partnerstwo w Projektach:

„PODARUJ NADZIEJĘ – WSPARCIE I ROZWÓJ”

Projekt „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” realizowany jest przez Stowarzyszenie Profilaktyki
i Resocjalizacji AD REM w partnerstwie z Gminą Miasto Zgierz – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu oraz Gminą Aleksandrów Łódzki – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Czas trwania projektu: od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Adresatami działań zaplanowanych w projekcie są dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat oraz osoby
z ich otoczenia – rodziny objęte wsparciem OPS.

W ramach realizacji projektu na terenie Zgierza dla osób z otoczenia młodzieży objętej wsparciem projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów w ramach „Szkoły dla rodziców
i wychowawców”. Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą po to, by zbudować głębszą relację o więzi oparte na wzajemnym szacunku.

Dodatkowo, na terenie miasta powstanie nowa placówka – klub OBUDŹ JUTRO, która oferować będzie wsparcie w zakresie zajęć wszechstronnie rozwijających: sportowych, kulinarnych, komputerowych, historyczno-kulturowych oraz edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych. Młodzież będzie mogła otrzymać również wsparcie specjalistyczne – psychologiczne, psychiatryczne
i logopedyczne oraz w formie terapii biofeedback i HEG.

Klub OBUDŹ JUTRO bedzie organizował warsztaty tematyczne z elementami survivalu oraz zajęcia na ściankach wspinaczkowych.

Realizacja tych działań zagwarantuje uczestnikom między innymi rozwój umiejętności uczenia się, nabycie kompetencji społecznych i obywatelskich, rozwinie inicjatywność i przedsiębiorczość.

Kontakt do biura projektu: biuro AD REM, nr tel. 796 188 282 lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, nr tel. 42 716 02 33.

Projekt „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2. Usługi Społeczne i zdrowotne – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Partnerstwo  w Projekcie:

Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim


Projekt pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowany będzie
w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
Lider  projektu – Starostwo Powiatowe w Zgierzu /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu oraz pięciu partnerów realizacji projektu :

Partner  Nr 1 –  Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu,
Partner  Nr 2 –  Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
Partner  Nr 3 – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
                           Intelektualną Koło  w Zgierzu
Partner  Nr 4  – Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P.
                            Różańcowej w Zgierzu
Partner  Nr 5  –  Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w Rąbieniu.

Czas realizacji projektu:  od  01 marca 2019 r.   do  28 lutego 2022 r.

Cele  główne   projektu

Projekt zakłada realizację dwóch celów:

1. Poprawę dostępności do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby
w regionie, w tym podniesienie jakości opieki zdrowotnej oraz standardu usług medycznych
w zakresie opieki/hospitalizacji paliatywnej poprzez zagwarantowanie kompleksowych usług pacjentom, wykraczających poza standard opieki świadczonej w ramach NFZ.
2. Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
i rodzinnym.

W toku realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu wsparte zostaną osoby niesamodzielne poprzez usługi świadczone przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON), świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, utworzenie mieszkalnictwa wspomaganego, wsparcie w formie opieki wytchnieniowej, wsparcie dla opiekunów faktycznych, usługi transportowe, usługi prawne.

Lider i każdy z realizatorów projektu prowadzi własną rekrutację uczestników do projektu. W przypadku  wolnych miejsc uczestnictwa w projekcie rekrutacja prowadzona będzie na bieżąco przez Lidera i poszczególnych Partnerów realizacji  projektu.

Działania Lidera i Partnerów nakierowane będą na świadczenie usług w warunkach domowych na poziomie lokalnych społeczności, a także przygotowanie najbliższego środowiska społecznego do pomocy osobom niepełnosprawnym, zależnym lub niesamodzielnym. Działania w ramach projektu poprawią dostęp do usług, co pozwoli na zwiększenie aktywności społecznej
i zawodowej osób niesamodzielnych, a także osób z najbliższego otoczenia.
 

Każdy z realizatorów projektu, czyli Lider i pięciu Partnerów będzie realizował inne zadania skierowane do osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Gmina Miasto Zgierz realizuje zadania projektu dla mieszkańców miasta Zgierza, Gmina Miasto Głowno realizuje zadania dla mieszkańców miasta Głowno. Natomiast Stowarzyszenia i Findacja realizują zadania  w ramach projketu obejmując formami wsparcia mieszkańców całego powiatu zgierskiego.
 

Lider projektu – Starostwo Powiatowe  w Zgierzu

1. Usługi prawne dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych.

Lider projektu będzie realizował usługi prawne dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zgierskiego. Pozwoli to na zwiększenie dostępu do informacji obywatelskich i prawnych, a w dalszej konsekwencji pomoże zwiększyć aktywność życiową i zaradność osobistą osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Porady prawne w zakresie m.in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa socjalnego, prawa oświatowego, prawa pomocy społecznej realizowane będą bezpłatnie dla mieszkańców całego powiatu w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 stycznia 2022 r. , 4 razy w miesiacu po 3 godziny.

 
Partner Nr 1 – Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu.


1. Praca socjalna

Zaplanowane w projekcie wsparcie odpowiada na zdiagnozowane problemy i potrzeby podopiecznych MOPS. Formy wsparcia wynikają z diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez pracowników socjalnych. Pracownicy będą prowadzić szeroko rozumianą pracę socjalną
z uczestnikami projektu,  opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych wymagających wsparcia oraz asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych. W ramach czynności pracownicy socjalni będą przeprowadzać wywiady środowiskowe  w miejscu zamieszkania uczestników projektu, dokonywać analizy sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, finansowej określając indywidualną ścieżkę wsparcia w ramach projketu  oraz udzielania  pomocy finansowej.

2. Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

MOPS w Zgierzu zatrudni czterech asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i zapewni usługi asystenta dla 25 uczestników projektu, mieszkańców miasta Zgierza. Kandydaci na AOON, po pozytywnym zaliczeniu testu i uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, zrealizują szkolenie  teoretyczne z zakresu wiedzy ogólnej, dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji, obsługi sprzętu pomocniczego oraz szkolenie praktyczne w formie przyuczenia do pracy. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej obejmować będą wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w życiu:

– społecznym (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych
i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych),
– zawodowym (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
– edukacyjnym (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby
z niepełnosprawnością zostaną określone w trójstronnym kontrakcie socjalnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i MOPS Zgierz. Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj
i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
W ramach zadania przewidziano również świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu w przemieszczaniu się do miejsc użyteczności publicznej (urzędów, podmiotów aktywizujących zawodowo, placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych).


3. Wsparcie opiekunów faktycznych.

Realizowane będzie indywidualne poradnictwo psychologiczne skierowane do opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu miasta Zgierza, w celu wsparcia ich w radzeniu sobie z bieżącymi problemami i trudnościami, z jakimi borykają się opiekunowie osób
z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań będzie można omówić kwestie związane z poruszaniem się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych.

Dodatkowo, realizowane będzie indywidualne poradnictwo prawne skierowane do opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu miasta Zgierza, odpowiadające na bieżące potrzeby opiekunów i osób niesamodzielnych. Doradztwo prowadzone w formie spotkań indywidualnych pozwoli na zwiększenie dostępu do informacji obywatelskich i prawnych, co przyczyni się do zwiększenia zaradności i samodzielności opiekunów osób niesamodzielnych.

Partner Nr 2 – Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.
 

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, dla mieszkańców miasta Głowno

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w formie usługi opiekuna osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców miasta Głowno obejmować będzie: wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego.

Partner Nr 3 – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu .

1. Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego.

Realizacja zadania dotyczy utworzenia mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Usługa mieszkań wspomaganych opierać się będzie na całodobowym pobycie osoby niepełnosprawnej intelektualnie od poniedziałku do piątku w przygotowanym mieszkaniu. W czasie pobytu w mieszkaniu wspomaganym uczestnik projektu będzie uczestniczył w minimum dwóch treningach mieszkaniowych.

Pobyt w mieszkaniu treningowym może być przyznany na czas określony, z uwzględnieniem zapisów zawartych w kontrakcie oraz w indywidualnym programie usamodzielnienia. Liczba uczestników projektu to 30 osób.

2. Wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej

Celem zadania jest zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę odpoczynku czy załatwienia codziennych spraw. Ma to na celu odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnością w trudach opieki dnia codziennego, w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pielęgnację oraz trening samodzielności. Wsparcie realizowane będzie poza miejscem zamieszkania uczestnika, np.
w miejscach użyteczności publicznej (kino, teatr itp). Z usługi wytchnieniowej będzie mogło skorzystać 40 rodzin.


Partner Nr  4 – Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N. M. P. Różańcowej w Zgierzu

1. Kompleksowa opieka hospicjum domowego – usługa zdrowotna

Usługi w ramach projektu stanowić będą kompleksową obsługę pacjenta   z terenu powiatu zgierskiego zakwalifikowanego  do projektu w trakcie choroby nowotworowej ze wskazaniem na:
– usługę medyczną, kierowaną do pacjenta na podstawie umowy z NFZ,
– użyczenie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego,
– transport tego sprzętu  do pacjenta  wraz z montażem.
Wsparciem zostanie objętych 20 osób będących pacjentami hospicjum domowego.
Działania w ramach projektu poszerzą dotychczasową pomoc medyczną o pełne wsparcie w postaci doposażenia miejsca zamieszkania chorego w specjalistyczny sprzęt medyczny wraz z montażem, co pozwoli na podniesienie jakości życia pacjenta i członków jego rodziny.

Partner Nr 5 – Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w Rąbieniu. 

1. Specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania

Realizacja zadania polegać będzie na wsparciu osób niepełnosprawnych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym fizjoterapii/rehabilitacji) w miejscu zamieszkania.

Każdej osobie niepełnosprawnej  z terenu powiatu zgierskiego zakwalifikowanej do projektu przysługiwać będzie miesięcznie 24 godziny specjalistycznych usług (w tym 2 godziny wsparcie psychologa, 2 godziny wsparcia pracownika socjalnego, 20 godzin – wsparcia opiekuna) oraz 50 godzin fizjoterapii w okresie 10 miesięcy.

Usługa fizjoterapii i rehabilitacji świadczona będzie na podstawie skierowania od lekarza POZ lub specjalisty oraz Indywidualnej Ścieżki Wsparcia. Wsparcie dostosowane będzie do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności uczestnika. Zakres i liczba godzin wsparcia będzie odpowiadała  na zdiagnozowane potrzeby osoby niepełnosprawnej określone w IŚW utworzonej przez psychologa i pracownika socjalnego i zostanie określona w trójstronnym kontraktcie.

Do realizacji zadań zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny do rehabilitacji mobilnej oraz samochód leasingowany, który pozwoli na dotarcie do osób niesamodzielnych, uczestników projektu na terenie całego powiatu zgierskiego.