Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa MOPS w Zgierzu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa MOPS w Zgierzu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-07-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- pliki załączników
- niektóre elementy graficzne
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Wojciechowski.
 • E-mail: kamil@mopszgierz.pl
 • Telefon: 427164213

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu
 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Długa 56
 • E-mail: sekretariat@mopszgierz.pl
 • Telefon: 426174213

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

- funkcja zmiany kontrastu - funkcja zmiany kolorów na monochrmatyczne - opisy ALT obrazków - nawigacja z klawiatury

Inne informacje i oświadczenia

Serwis poddany będzie weryfikacji i szerszemu dostosowaniu do wymogów WCAG w ciągu 6 miesięcy. MOPS zdaje sobie sprawę z istoty problemu i będzie dążył do ulepszenia poziomu dostępności strony.