UWAGA! Zmiany w dochodzie utraconym – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

23 kw. 2020

Od dnia 14.03.2020 r., ze względu na przeciwdziałanie COVID-19, stosuje się rozszerzony katalog okoliczności, uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa o świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Utratą dochodu jest obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej – w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007r. o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – zaistniałe z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Utracie dochodu, wynikającej z obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym do poziomu 0 zł), z powodu przeciwdziałania  COVID-19, podlega zarówno dochód z tzw. roku bazowego jak i dochód uzyskany po tym roku.

– Zgłaszany fakt utraty dochodu należy stosownie udokumentować (w tym również dopuszczalne jest oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

– Pozostałe przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu, wynikające z powyższych ustaw pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione regulacje są uwzględniane przy ustalaniu prawa do:

– świadczeń rodzinnych, na okresy zasiłkowe: od dnia 01.11.2019r. do dnia 30.10.2021r.,

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe: od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2021r.