Ogłoszenie o zamówieniu: SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW

15 kw. 2020

Projekt „Nowy schemat – wyższy standard” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Link do ogłoszenia w BIP: https://mopszgierz.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24506