Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego do pobrania w:

 • TBS (biuro obsługi klienta)
 • Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa (czynsze)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (administracja)
 • dla pozostałych zarządców wydawany w Punkcie Informacji MOPS, ul. Długa 56

2. Deklaracja o dochodach do pobrania w Punkcie Informacji MOPS, ul. Długa 56

3. Wraz z tymi dokumentami należy przedstawić (w zależności od sytuacji rodzinnej w danym gospodarstwie domowym):

 • dowód osobisty
 • tytuł prawny do lokalu tj. przydział, decyzję, umowę najmu, akt notarialny, postanowienie sądu, wyrok eksmisji w przypadku braku tytułu prawnego.
 • Właściciel dom jednorodzinnego zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchi użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
 • zaświadczenia o dochodach z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, zlecenie bądź umowę o dzieło, z pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe). Zaświadczenia z tytułu odbywanych praktyk zawodowych
 • odcinki od rent, emerytur i świadczeń przedemerytalnych z ostatnich 3 miesięcy lub decyzje o przyznaniu i aktualnej wysokości tych świadczeń (brutto) lub zaśwadczenie z ZUS o wysokości brutto w/w świadczeń
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłków dla bezrobotnych (brutto) lub o statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, bądź utraty statusu osoby bezrobotnej (zaświadczenia lub decyzja z terminarzem)
 • decyzje o przyznanych i wypłacanych aktualnych świadczeniach rodzinnych oraz alimentach z funduszu alimentacyjnego
 • aktualny wyrok alimentacyjny
 • zaświadczenia od komorników z ostatnich 3 miesięcy o egzekucji zasądzonych alimentów
 • zaświadczenia z wyższych uczeni o wysokości wypłacanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy stypendiach
 • zaświadczenia o wysokości żołdu, w przypadku osób odbywających zasadniczą służbę wojskową
 • zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolności z zakładów karnych lub o tymczasowym aresztowaniu z aresztów śledczych i o ewentualnych dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia więźniów lub aresztantów
 • zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego wg. hektarów przeliczeniowych
 • zaświadczenia o dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów, należy zgłosić się do MOPS – Zespołu ds. dodatków mieszkaniowych celem złożenia stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o źródłach utrzymywania w okresie rozliczeniowym
 • faktura za energię elektryczną w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego oraz inne