Wysokość dodatku mieszkaniowego

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego jest to różnica między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

  • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym
  • 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym
  • 10 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym

2. Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza 175 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas do wyliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości:

  • 20 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1 – osobowym,
  • 15 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym,
  • 12 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

3. Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. (Uchwała Rady Miasta Zgierza)

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego – prezydent miasta lub upoważniona przez prezydenta osoba, w drodze decyzji administracyjnej, na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

2. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny albo osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego. W tym samym czasie wypłaca się ryczałt za brak centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i instalacji gazu przewodowego.