Rozstrzygnięcie XXI konkursu w sprawie realizacji powierzenia zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

25 mar 2021

Stowarzyszenie samopomocowe „Abakus” z siedzibą w Łodzi oraz Fundacja „Dies Mei” z siedzibą w Pabianicach otrzymały dotacje ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych
i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Wymienione podmioty oferują pomoc w zakresie wsparcia materialnego oraz specjalistycznego poradnictwa.

Szersze informacje dostępne są na grafice w załączniku.