Projekt EFS RPO – „Dla Rodziny” – Informacja

2 maj 2019

W dniu 01 maja 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu rozpoczął rekrutację do projektu pn. „DLA RODZINY” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. Łączna wartość projektu wynosi 640 387,50 PLN, kwota dofinansowania 544 297,50 PLN, wkład własny Gminy Miasto Zgierz 96 090,00 PLN. 

Głównym celem projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w okresie od 01.05.2019 r. do 30.04.2021 r. służący przeciwdziałaniu i ograniczeniu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Projekt zakłada realizację działań skierowanych do rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zgierza korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Okres realizacji projektu od  01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Projekt skierowany jest do 12 rodzin z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu (ok. 42 osoby w tych rodzinach), mieszkające na terenie miasta Zgierza, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodziny biologiczne , które wymagają wsparcia w związku z powrotem dzieci do rodziny biologicznej z systemu pieczy zastępczej o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 W przypadku braku chętnych rodzin do realizacji projektu, rekrutacja zostanie przedłużona o 5 dni roboczych. Natomiast w przypadku większej liczby rodzin chętnych do udziału w projekcie zostanie sporządzona lista rezerwowa.

Grupa docelowa zostanie objęta kompleksowym wsparciem o charakterze prewencyjnym i zaradczym. Działania prewencyjne mają na celu ograniczanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Natomiast działania zaradcze mają na celu  niwelowanie zdiagnozowanych barier i nierówności w opisanym obszarze. Począwszy od analizy systemu danej rodziny, poprzez warsztaty, konsultacje,  poradnictwo, wsparcie pomocą asystenta rodziny oraz zestawem usług specjalistycznych przyczyni się  do wzmocnienia roli i funkcji rodziny, podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, budowania prawidłowych relacji z dziećmi, zwiększenia poczucia wartości rodziny i rodzicielstwa, a tym samym wpłynie na zmniejszenie ilości dzieci zagrożonych umieszczeniem  w systemie pieczy zastępczej.

Informacji w zakresie Projektu udziela Biuro Projektu:

MOPS w Zgierzu, ul. Długa 77, pok. 7a