Projekt „DLA RODZINY”

29 wrz 2019

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi projektów realizowanych przez MOPS w Zgierzu lub naszym udziale.
Pierwszy z projektów to Projekt „Dla Rodziny”.

Strona internetowa Projektu: www.dlarodziny.mopszgierz.pl

Projekt realizowany jest  samodzielnie przez MOPS Zgierz w okresie od 01.05.2019 r. – 30.04.2021 r.  Głównym celem projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej  służący przeciwdziałaniu i ograniczeniu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, a także umacnianiu rodzin, do których powróciły dzieci z pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt  skierowany jest  do rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zgierza korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Uczestniczące w projekcie rodziny  zostały objęte kompleksowym wsparciem o charakterze prewencyjnym i zaradczym mającym  na celu ograniczanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Wszystkie działania w ramach projektu mają na celu  niwelowanie barier i nierówności w dostępie do  specjalistów. Poprzez warsztaty, konsultacje,  poradnictwo, wsparcie pomocą asystenta rodziny oraz szereg usług specjalistycznych, spotkań rodzinnych i  integracyjnych  realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia  roli i funkcji rodziny, podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, budowania prawidłowych relacji rodzinnych, zwłaszcza relacji  z dziećmi, zwiększenia poczucia wartości rodziny i rodzicielstwa, co przyczyni się do zmniejszenia  zagrożenia  umieszczeniem  dzieci  w systemie pieczy zastępczej.