Projekt „CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM”

3 paź 2019

Projekt  realizowany jest w partnerstwie .  Liderem  projektu  jest  Starostwo Powiatowe w Zgierzu /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu przy współudziale  pięciu partnerów realizacji projektu:

 1.Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu,
2. Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Zgierzu
4. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu
5.  –  Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w Rąbieniu.

Czas realizacji projektu:  od  01 marca 2019 r.   do  28 lutego 2022 r.

Projekt zakłada realizację dwóch celów:

1. Poprawę dostępności do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie, w tym podniesienie jakości opieki zdrowotnej oraz standardu usług medycznych w zakresie opieki/hospitalizacji paliatywnej poprzez zagwarantowanie kompleksowych usług pacjentom, wykraczających poza standard opieki świadczonej w ramach NFZ.
2. Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym.

W toku realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu wsparte zostaną osoby niesamodzielne poprzez usługi świadczone przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON), świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, utworzenie mieszkalnictwa wspomaganego, wsparcie w formie opieki wytchnieniowej, wsparcie dla opiekunów faktycznych, usługi transportowe, usługi prawne.

Lider i każdy z realizatorów projektu prowadzi własną rekrutację uczestników do projektu. W przypadku  wolnych miejsc uczestnictwa w projekcie rekrutacja prowadzona jest  na bieżąco przez Lidera i poszczególnych Partnerów projektu.

Wszystkie działania w ramach projketu Lidera i Partnerów nakierowane są  na świadczenie usług w warunkach domowych na poziomie lokalnych społeczności, a także przygotowanie najbliższego otoczenia  społecznego do pomocy osobom niepełnosprawnym, zależnym lub niesamodzielnym. Działania w ramach projektu poprawiąją  dostęp do usług, co pozwala  na zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niesamodzielnych, a także osób z najbliższego otoczenia.
Każdy z realizatorów projektu, realizuje   inne zadania skierowane do osób niesamodzielnych i ich opiekunów.


Lider projektu – Starostwo Powiatowe  w Zgierzu

1. Usługi prawne dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych.

Lider projektu będzie realizował usługi prawne dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zgierskiego. Pozwoli to na zwiększenie dostępu do informacji obywatelskich i prawnych, a w dalszej konsekwencji pomoże zwiększyć aktywność życiową i zaradność osobistą osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Porady prawne w zakresie m.in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa socjalnego, prawa oświatowego, prawa pomocy społecznej realizowane będą bezpłatnie dla mieszkańców całego powiatu w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 stycznia 2022 r. , 4 razy w miesiacu po 3 godziny.

Partner Nr 1 – Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu


1. Praca socjalna

Zaplanowane w projekcie wsparcie odpowiada na zdiagnozowane problemy i potrzeby podopiecznych MOPS. Formy wsparcia wynikają z diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez pracowników socjalnych. Pracownicy będą prowadzić szeroko rozumianą pracę socjalną
z uczestnikami projektu,  opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych wymagających wsparcia oraz asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych. W ramach czynności pracownicy socjalni będą przeprowadzać wywiady środowiskowe  w miejscu zamieszkania uczestników projektu, dokonywać analizy sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, finansowej określając indywidualną ścieżkę wsparcia w ramach projketu  oraz udzielania  pomocy finansowej.

2. Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

MOPS w Zgierzu zatrudnia czterech asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i zapewnia usługi asystenta dla 25 uczestników projektu, mieszkańców miasta Zgierza. Kandydaci na AOON, po pozytywnym zaliczeniu testu i uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, zrealizowali  szkolenie  teoretyczne z zakresu wiedzy ogólnej, dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji, obsługi sprzętu pomocniczego oraz szkolenie praktyczne w formie przyuczenia do pracy. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej obejmują  wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w życiu:

– społecznym (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych
i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych),
– zawodowym (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
– edukacyjnym (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystania z biblioteki).

Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby
z niepełnosprawnością zostały określone w trójstronnym kontrakcie socjalnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i MOPS Zgierz. Usługa asystencka świadczona jest  w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj
i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
W ramach zadania świadczona jest również usługa transportowa  dla uczestników projektu w przemieszczaniu się do miejsc użyteczności publicznej (urzędów, podmiotów aktywizujących zawodowo, placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych).

3. Wsparcie opiekunów faktycznych

Realizowane jest poprzez  indywidualne poradnictwo psychologiczne skierowane do opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu miasta Zgierza, w celu wsparcia ich w radzeniu sobie z bieżącymi problemami i trudnościami, z jakimi borykają się opiekunowie osób
z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań mogą omówić kwestie związane z poruszaniem się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych.

Dodatkowo, realizowane jest  indywidualne poradnictwo prawne skierowane do opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu miasta Zgierza, odpowiadające na bieżące potrzeby opiekunów i osób niesamodzielnych. Doradztwo prowadzone w formie spotkań indywidualnych pozwala  na zwiększenie dostępu do informacji obywatelskich i prawnych, co przyczynia się do zwiększenia zaradności i samodzielności opiekunów osób niesamodzielnych.

Partner Nr 2 – Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
Realizuje zadania skierowane do mieszkańców miasta Głowna. 

Partner Nr 3 – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu  kieruje realizację zadań do wszystkich mieszkańców powiatu zgierskiego

1. Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego

Realizacja zadania dotyczy utworzenia mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Usługa mieszkań wspomaganych opiera  się  na całodobowym pobycie osoby niepełnosprawnej intelektualnie od poniedziałku do piątku w przygotowanym mieszkaniu. W czasie pobytu w mieszkaniu wspomaganym uczestnik projektu  uczestniczy  w minimum dwóch treningach mieszkaniowych.

Pobyt w mieszkaniu treningowym może być przyznany na czas określony, z uwzględnieniem zapisów zawartych w kontrakcie oraz w indywidualnym programie usamodzielnienia. Liczba uczestników projektu to 30 osób.

2. Wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej

Celem zadania jest zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę odpoczynku czy załatwienia codziennych spraw. Ma to na celu odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnością w trudach opieki dnia codziennego, w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pielęgnację oraz trening samodzielności. Wsparcie realizowane jest poza miejscem zamieszkania uczestnika, np.
w miejscach użyteczności publicznej (kino, teatr itp). Z usługi wytchnieniowej może skorzystać 40 rodzin.

Partner Nr  4 – Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N. M. P. Różańcowej w Zgierzu kieruje realizację zadań do wszystkich mieszkańców powiatu zgierskiego

1. Kompleksowa opieka hospicjum domowego – usługa zdrowotna

Usługi w ramach projektu stanowią  kompleksową obsługę pacjenta   z terenu powiatu zgierskiego zakwalifikowanego  do projektu w trakcie choroby nowotworowej ze wskazaniem na:
– usługę medyczną, kierowaną do pacjenta na podstawie umowy z NFZ,
– użyczenie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego,
– transport tego sprzętu  do pacjenta  wraz z montażem.
Wsparciem może być  objętych 20 osób będących pacjentami hospicjum domowego.
Działania w ramach projektu poszerzają dotychczasową pomoc medyczną o pełne wsparcie w postaci doposażenia miejsca zamieszkania chorego w specjalistyczny sprzęt medyczny wraz z montażem, co pozwala  na podniesienie jakości życia pacjenta i członków jego rodziny.
Partner Nr 5 – Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w Rąbieniu kieruje realizację zadań do wszystkich mieszkańców powiatu zgierskiego.


1. Specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania

Realizacja zadania polega   na wsparciu osób niepełnosprawnych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym fizjoterapii/rehabilitacji) w miejscu zamieszkania.

Każda  osoba  niepełnosprawna  z terenu powiatu zgierskiego zakwalifikowana do projektu uzyska miesięcznie 24 godziny specjalistycznych usług (w tym 2 godziny wsparcia psychologa, 2 godziny wsparcia pracownika socjalnego, 20 godzin – wsparcia opiekuna) oraz 50 godzin fizjoterapii w okresie 10 miesięcy.

Usługa fizjoterapii i rehabilitacji świadczona jest  na podstawie skierowania od lekarza POZ lub specjalisty oraz Indywidualnej Ścieżki Wsparcia. Wsparcie dostosowane jest do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności uczestnika.  Do realizacji zadań zakupiony został  sprzęt rehabilitacyjny do rehabilitacji mobilnej oraz samochód leasingowany, który pozwala  na dotarcie do osób niesamodzielnych, uczestników projektu na terenie całego powiatu zgierskiego.