PRACE SPOŁECZNIE-UŻYTECZNE (PSU) w 2020 r.

10 lut 2020

Prace społecznie użyteczne  w 2020r – wykonywane są na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Zgierskim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, a Gminą Miasto Zgierz reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zgierza. Prace społecznie-użyteczne są instrumentem aktywizacji społeczno-zawodowej osób uprawnionych,  jako jedna z form przeciwdziałania wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Prace skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a głównym ich celem jest aktywizacja zawodowa I społeczna. Ponadto ważną ideą prac społecznie użytecznych jest  poprawa sytuacji finansowej osób pozostających bez pracy.

W bieżącym roku  prace społecznie użyteczne  rozpoczęły się 05 lutego 2020 r. i realizowane będą do 30 listopada 2020 r..  Zgodnie z planem potrzeb prace podjęły  32 osoby
w  28 jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz.  Koordynatorem działań jest  MOPS w Zgierzu.

Oprócz zadań  wykonywanych na co dzień w placówkach uczestnicy prac społecznie użytecznych raz na kwartał uczestniczą w  warsztatach z psychologiem/doradcą zawodowym organizowanych w Klubie Integracji Społecznej. Poruszana tematyka dotyczy głównie reintegracji zawodowej i społecznej uczestników prac społecznie użytecznych.